Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

 • Κατηγορία: Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν.Μ. << ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ >>
 • Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας  -  17 διαθέσιμα μαθήματα

  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» της αρχικής
  επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν.
  4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013),
  όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

 • Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου  -  22 διαθέσιμα μαθήματα

  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της αρχικής
  επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν.
  4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-
  2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

   

 • Δοκιμαστικό Τμήμα (TMA)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα